ZAKONI

  1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama
  2. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika
  3. Odluka o parkiralištima na području Grada Karlovca
  4. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018.)
  5. Odredba Uredbe (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.
  6. Zakon o medijima
  7. Zakon o pravo na pristup informacijama
  8. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova, troškova dostave informacija (čl. 19 Zakona o pravu na pristup informacija)
  9. Zakon o zaštiti potrošača
  10. Zakon o trgovačkim društvima
  11. Zakon o računovodstvu
  12. Zakon o obveznim odnosima
  13. Zakon o porezu na dohodak
  14. Zakon o minimalnoj plaći
  15. Zakon o doprinosima
  16. Zakon o blagdanima i neradni danima u Republici Hrvatskoj
  17. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
  18. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
  19. Zakon o fiskalizaciji
  20. Opći porezni zakon
  21. Zakon o platnom prometu
  22. Zakon o kamatama
  23. Pravilnik o PDV-u
  24. Smjernice ekonomske i fiskalne politike RH
  25. Zakon o javnoj nabavi
  26. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
  27. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
  28. Ovršni zakon
  29. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
  30. Uredba o sastavljanju i provedbi izjave o fiskalnoj odgovornosti
  31. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja
  32. Pravilnik o vrstama dozvoljenih kalibara športskog oružja
  33. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, te vođenje civilnih strelišta
  34. Zakon o sportu
  35. Pravilnik o koristenju sustava video nadzora