ZAKONI

 1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama
 2. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika
 3. Odluka o parkiralištima na području Grada Karlovca
 4. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018.)
 5. Odredba Uredbe (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.
 6. Zakon o medijima
 7. Zakon o pravo na pristup informacijama
 8. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova, troškova dostave informacija (čl. 19 Zakona o pravu na pristup informacija)
 9. Zakon o zaštiti potrošača
 10. Zakon o trgovačkim društvima
 11. Zakon o računovodstvu
 12. Zakon o obveznim odnosima
 13. Zakon o porezu na dohodak
 14. Zakon o minimalnoj plaći
 15. Zakon o doprinosima
 16. Zakon o blagdanima i neradni danima u Republici Hrvatskoj
 17. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
 18. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
 19. Zakon o fiskalizaciji
 20. Opći porezni zakon
 21. Zakon o platnom prometu
 22. Zakon o kamatama
 23. Pravilnik o PDV-u
 24. Smjernice ekonomske i fiskalne politike RH
 25. Zakon o javnoj nabavi
 26. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
 27. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
 28. Ovršni zakon
 29. Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 30. Uredba o sastavljanju i provedbi izjave o fiskalnoj odgovornosti
 31. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja
 32. Pravilnik o vrstama dozvoljenih kalibara športskog oružja
 33. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, te vođenje civilnih strelišta
 34. Zakon o sportu
 35. Pravilnik o koristenju sustava video nadzora