PAUK I PARKING

Odluka o izmjeni i dopuni cjenika-u primjeni od 01.07.2022.

Odluka o imenovanju osoba koje imaju uvid u snimke nadzornih kamera

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja-Ispravak

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Odluka o uređenju prometa na području Grada Karlovca

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima na području Grada Karlovca/PARKIRANJE VOZILA NA EL. POGON I HIBRIDNIH VOZILA

Odluka Grada Karlovca o parkiralištima na području grada Karlovca

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge premještanja, blokiranja, uklanjanja i nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javnih površina i površina javne namjene na području grada Karlovca

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja

Pravilnik o  uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika

 

SPORT

Zakon o sportu

Pravilnik o korištenju javnih sportskih objekata

Pravilni o korištenju sustava video nadzora

Odluka o povjeravanju na upravljanje javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Karlovca trgovačkom društvu Mladost

 

OSTALO

Kolektivni ugovor Mladost d.o.o. Karlovac, 2022. godina

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom, Popis dokumentarnog gradiva Mladosti d.o.o. Karlovac s rokom čuvanja i Odobrenje Državnog arhiva

Pravilnik o jednostavnoj nabavi