Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka fizička i pravna osoba. U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.U nastavku se nalazi kontakt adresa na koji se možete dostaviti svoj upit, ime i prezime službenik za pravo na pristup informacijama, obrasci zahtjeva za pristup informacijama, Zakon o pravu na pristup informacijama, Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija, Odluka za ponovnu uporabu informacija i  Odluka o imenovanje službenika za ostvarivanje prava na pristup informacijama

 

Mladost d.o.o.
Rakovac 1, Karlovac
tel: 047 654 270
Samostalni referent za informiranje i organizaciju
Božica Rataić, dipl. politolog
e-mail: info@mladost-sport.hr

 

OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 

 

 

ZAKONI, ODLUKE, PRAVILNICI:

Zakon o medijima

Zakon o pravo na pristup informacijama

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova, troškova dostave informacija (čl. 19 Zakona o pravu na pristup informacija)

Odluka o ponovnoj upotrebi informacija

Odluka o imenovanju službenik za pravo na pristup informacijama

 

IZVJEŠĆE

izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu