ODLUKE:

Odluka o cijenama na ŠRC-u “Korana” 3. mj./2023.

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Odluka o izmjeni i dopuni cjenika-u primjeni od 01.07.2022.

Odluka o imenovanju osoba koje imaju uvid u snimke nadzornih kamera

Odluka o kriterijima i pravilima za imenovanje članova NO

Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika najma opreme strojeva i usluga

Odluka o izmjeni i dopuni cjenika na Stadionu “Branko Čavlović-Čavlek

Odluka o izmjeni cijena korištenja terena sa akrilnom podlogom 

Odluka o poslovanju Društva i organizaciji poslovanja za vrijeme trajanja epidemije/pandemije/bolesti COVID-19

Odluka o dopuni cijena korištenja objekata kojima upravlja tvrtka Mladost d.o.o. Karlovac

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o ponovnoj upotrebi informacija

Odluka o imenovanju službenik za pravo na pristup informacijama 

 

PRAVILNICI:

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom, Popis dokumentarnog gradiva Mladosti d.o.o. Karlovac s rokom čuvanja i Odobrenje Državnog arhiva

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik o korištenju javnih sportskih objekata

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave i programu i načinu osposobljavanja službenika

Pravilnik o PDV-u

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Pravilnik o vrstama dozvoljenih kalibara športskog oružja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, te vođenje civilnih strelišta