STRUČNO POVJERENSTVO

MLADOST d.o.o.

URBROJ: 238/18

Karlovac, 04. travnja  2018. god.

 

Na temelju Odluke direktora Mladost d.o.o., oznake URBROJ: 236/18 od 03. travnja 2018.god. Stručno povjerenstvo objavljuje

N A T J E Č A J

 1. PREDMET: prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnije ponude za prodaju osobnog automobila: marke: OPEL, tip: CORSA, model: COSMO 1.3 CDTI, broj šasije: W0L0XCF6866035440, godina proizvodnje: 2006., snaga motora u kW: 51, radni obujam motora u cm3: 1248, broj putnih mjesta za sjedenje: 5, oblik karoserije: zatvoreni, boja vozila: srebrna s efektom 115, u vlasništvu Mladost d.o.o..

Vozilo nije registrirano (istek je bio 21.03.2018.g.).

 1. PRODAVATELJ: Mladost d.o.o., OIB 51490150984
 1. POČETNA PRODAJNA CIJENA AUTOMOBILA: 10.000,00 kn
 1. UVJETI PRODAJE:
  • Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene na IBAN Mladost d.o.o. broj HR1824000081190017364, model plaćanja HR00, u pozivu na broj odobrenja upisati OIB ponuditelja, s opisom plaćanja „jamčevina za natječaj“.
  • Izabranom ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene, dok se ostalim ponuditeljima ista vraća u nominalnom iznosu po okončanju postupka.
  • Zainteresirani ponuditelji mogu predmetni automobil razgledati svakog radnog dana u roku za podnošenje ponuda, uz prethodnu najavu prodavatelju (tel. 047/654-270).
  • Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“ te se isključuje svaka mogućnost prigovora na kvalitetu kupljenog vozila.
  • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude bit će najviša cijena
  • Ponuditelji će o odabiru biti obaviješteni pisanim putem
  • Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja , ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 5 dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji s Prodavateljem.
  • Kupac koji zaključi kupoprodajni ugovor za predmetni automobil dužan je prije njegovog preuzimanja u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu te snosi troškove poreza na promet i ovjere potpisa.
  • Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat jamčevine. Kupoprodaja vozila će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
 1. SADRŽAJ PONUDE:
  • ponuda mora sadržavati:
 2. izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu za pravne osobe, odnosno presliku osobne iskaznice za fizičku osobu;
 3. popunjeni ponudbeni list (prilog 1.)
 4. dokaz o uplaćenoj jamčevini
 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Natječaj je objavljen na službenim internet stranicama Mladost d.o.o. dana 04.04.2018. god.

Rok za dostavu ponude je 13.04.2018. do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se predaju poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresu prodavatelja, Mladost d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU AUTOMOBILA – OPEL, tip CORSA“.-NE OTVARAJ

Prodavatelj zadržava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poništi natječaj ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije njihova konačnog prihvaćanja. Otvaranje ponuda je javno i obavlja se 13 .04.2018.godine u 12,15 sati, Školska sportska dvorana, Rakovac 1, 47000 Karlovac.

 1. ZAKAŠNJELE PONUDE

      Zakašnjele ponude neće se uzimati u obzir i neotvorene će se vratiti Ponuditelju.

Nepotpune i nepravilne ponude, tj. ponude koje ne sadrže traženu popratnu     dokumentaciju ili je ista nepravilna, neće se uzimati u razmatranje.

 

STRUČNO POVJERENSTVO

                                                                                          MLADOST d.o.o.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

      Tomislav Polić, dipl.ing.

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 1.                                                      

 PONUDBENI LIST

 1. Naziv i sjedište Prodavatelja

Mladost d.o.o.,Rakovac 1,47000 Karlovac

 1. Podaci o Ponuditelju

Naziv i sjedište Ponuditelja

OIB;                                            IBAN;                                           Banka;

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)                                        DA        NE

Adresa za dostavu pošte;______________________________________

Adresa e-pošte;__________________________________________________

Odgovorna osoba;________________________________________________

Kontakt osoba;__________________________________________________

Broj telefona;___________________________________________________

Broj telefaksa;__________________________________________________

 1. Predmet prodaje; SLUŽBENO  VOZILO OPEL CORSA 1,3 CDTI
 2. Cijena ponude u kunama :______________________

U ____________.______________

Pečat i potpis ponuditelja_________________

Obrazac ponudbenog lista preuzmite ovdje