MLADOST  d.o.o.

Rakovac 1

NADZORNI ODBOR: 2-3/17

Karlovac, 06.12.  2017.

 

U skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 20. Izjave o osnivanju Mladost d.o.o.  Nadzorni odbor na svojoj 2. sjednici održanoj dana 06.12.2017. raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje direktora Trgovačkog društva Mladost d.o.o.

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da ima visoku stručnu spremu – VII stupanj obrazovanja (magistar struke ili stručni specijalist), društvenog ili prirodnog smjera, ili

višu stručnu spremu – VI stupanj obrazovanja (sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik) društvenog ili prirodnog smjera,

 • da ima pet godina radnog iskustva,
 • da posjeduje organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu.

Na natječaj se mogu javiti kandidati za koje ne postoji:

– sukob interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15).,

– okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

 • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanje vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske,
 • da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana,

– pravomoćno rješenje nadležnog suda o postojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga i postojanje pravomoćne presude.

Kandidati za direktora Društva moraju biti državljani Republike Hrvatske.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

 • Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. ovog natječaja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika),
 • Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMIO,
 • dokaz da posjeduje organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu ( dokaz o obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtjeva zahtijeva rukovodeće i organizacijske sposobnosti – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca da je obavljao takve poslove)
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice)
 • Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ne stariju do 45 dana,
 • Potvrdu nadležnog suda da protiv kandidata nije potvrđena optužnica koja je stala na pravnu snagu, a niti da je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili zatvor, ne stariju od 6 mjeseci ( u originalu ili preslici),
 • Kandidatov plan poslovanja društva Mladost d.o.o. za četverogodišnje razdoblje.

Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor na četverogodišnje razdoblje.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za izbor direktora Društva bit će objavljen u Karlovačkom tjedniku dana 07. 12.2017. godine, i na mrežnim stranicama Društva: www.mladost.hr,

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se od 08.12.2017. godine zaključno do 18.12.2017.godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. Prijave dostaviti na: Mladost d.o.o., Rakovac 1, 47 000 Karlovac, s naznakom „Prijava na javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.